top of page

Algemene voorwaarden cursussen & workshops

Algemeen

Onder “Iris Merks” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.irismerks.com het bedrijf verstaan dat hier onder de handelsnaam Iris Merks wordt gevoerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, onder registratienummer: 68285442.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke cursus of worksop overeenkomst die je met Iris Merks afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u in schrijven geeft u aan dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via mijn website (http://irismerks.com) of via de website van Hart (https://www.hart-haarlem.nl).
1.2 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop of cursus.
1.4 Is de workshop of cursus vol, maar heeft u toch interesse? Stuur dan een mail naar info@irismerks.com. Ik kan u dan op de hoogte stellen als er nog een plek vrijkomt.
1.5 Door u in te schrijven gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afmelding door de deelnemer

2.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
2.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 7 dagen vóór aanvang van een workshop krijgt u het resterende bedrag volledig terugbetaald.
Bij afmelding vanaf 7 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.3 Afmelding voor een cursus:
Bij afmelding tot 14 dagen vóór aanvang van een cursus krijgt u het resterende bedrag volledig terugbetaald.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij afmelding vanaf 7 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij eenmalige afmelding van een enkele les, wordt deze niet terugbetaald.
2.4 U kunt u via e-mail afmelden (info@irismerks.com) of via het contactformulier op irismerks.com.

3. Annulering of verplaatsing door Iris Merks

3.1 Iris Merks is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 Iris Merks is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
3.3 Iris Merks is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de workshop of cursus dient via overmaking aan Iris Merks te geschieden.
4.2 Twee weken voor aanvang van de cursus of workshop ontvangt u een 
factuur met daarop alle informatie omtrent betaling.

4.3 Uw deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer de betaling binnen is. De betaling dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop op mijn bankrekening te staan. Indien dit niet het geval is vervalt uw inschrijving en kan ik uw plaats aan iemand anders geven.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iris Merks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
5.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Iris Merks is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk, dus denk er altijd aan om oude kleding aan te trekken als we werken met bijvoorbeeld verf of inkt.

6. Klachten en problemen

6.1 Heeft u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met mij op en ik zal mijn best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Iris Merks het recht om deze persoon te verwijderen alsmede deelname aan volgende workshops of lessen van de cursus te weigeren. Hierbij volgt geen restitutie van het workshop-/cursusgeld.

 

7. Overig

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan.
7.2 Iris Merks behoudt zich altijd het re
cht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Algemene informatie: Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Iris Merks via info@irismerks.com

Privacyverklaring

Iris Merks, gevestigd aan Kerkstraat 8ZW 2011ZR Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze

privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://www.irismerks.com

Kerkstraat 8ZW 2011ZR Haarlem

+31 653284867

 

Iris Merks is de Functionaris Gegevensbescherming van Iris Merks Hij/zij is te bereiken via info@irismerks.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Iris Merks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@irismerks.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Iris Merks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Iris Merks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iris Merks) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Iris Merks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Naam en adres:
Alleen de naam van betrokkene wordt zolang nodig is voor de administratie bij de Belastingdienst (te weten 7 jaar), bewaard. 

Telefoonnummer en e-mail:
Deze gegevens worden een maand na afloop van de workshop of cursus verwijderd

Bankrekeningnummer:
Deze gegevens blijven alleen te zien via onze bankrekening.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Iris Merks verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Iris Merks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@irismerks.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Iris Merks zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Iris Merks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Iris Merks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@irismerks.com

bottom of page